Contact

Jensen Seeds A/S

Ørbækvej 761, Birkum

5220 Odense SØ

Denmark

Phone:  +45 65 97 24 11

Fax:     +45 65 97 21 71

Mail: info@jensen-seeds.dk

 

                            

STAFF - ADMINISTRATION

 

Managing Director

Mrs. Ann Laura Luunbjerg

Mobile 0045 40 33 08 26

Direct 0045 63 10 65 17

Mail: all@jensen-seeds.dk

...

Factory Manager & Field representative

Mr. Arne Erik Jensen

Mobile 0045 20 23 25 30

Direct  0045 63 10 65 12

Mail: aj@jensen-seeds.dk

 

Seed Production Manager

Mr. Morten Bang

Mobile 0045 23 29 47 56

Direct 0045 63 10 65 14

Mail: mb@jensen-seeds.dk

 

Production Manager Europe

Mr. Morten Jørgensen

Mobile 0045 51 79 12 10

Mail: mj@jensen-seeds.dk

 

Finance & Quality Manager

Mr. Martin Bach Andersen

Mobile 0045 29 25 35 97

Direct 0045 63 10 65 19

Mail: mba@jensen-seeds.dk

 

 

Executive Secretary to Man. Director

Mrs. Ghita Kromann Christensen

Tel. 0045 65 97 24 11

Mail: gkc@jensen-seeds.dk

Direct 0045 65 97 24 11

 

Field representative

Mr. Michael Rose Jensen

Mobile 0045 24 25 97 22

Direct  0045 63 10 65 16

Mail: mrj@jensen-seeds.dk

Mail: rose_jensen@mail.dk

 

Field representative

Mr. Lars Larsen

Mobile 0045 30 52 64 16

Direct 0045 63 10 65 18

Mail: ll@jensen-seeds.dk

 

Field representative

Mr. Per Funch Clausen

Mobile 0045 29 37 51 54

Mail: pfc@jensen-seeds.dk

 

Production manager

Jakob Elnegaard

Mobile 0045 61 33 16 36

Mail: je@jensen-seeds.dk

 

Varehouse manager

Allan Frank Hansen

Mobile 0045 21 71 36 40

Mail: afh@jensen-seeds.dk

 

Germination laboratory

Laboratory manager

Mrs. Annitta Christensen

Mobile 0045 60 16 94 83

Direct 0045 63 10 65 11

Mail: an@jensen-seeds.dk

 

Analysis assistent & web designer

Mrs. Gunhild Hass

Direct 0045 63 10 65 15

Mail: gh@jensen-seeds.dk